Wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów
2018-08-07
Otrzymaliśmy następujące pytania dotyczące wątpliwości w zakresie podstawy wypłacania wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów.

- Od 1 lipca obowiązują o 20 proc. niższe minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uprzejmie proszę o informację, ile rad gmin podjęło do tej pory uchwały zmieniające w tej sprawie. Czy są już jakieś uchwały zakwestionowane przez Wojewodę? Jakie kroki będzie podejmował Wojewoda wobec gmin, które takich uchwał nie podejmą?

- Czy wojewoda przygotował jakieś instrukcje, interpretacje przepisów, które mogą być pomocne dla samorządowych skarbników przy wypłacie wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, marszałków i ich zastępców w kontekście obowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)? Jakie rozwiązania sugeruje skarbnikom urząd wojewódzki? Jak powinni się zachować np. w sytuacji, gdy rada/sejmik nie przegłosowały nowej uchwały ws. wynagrodzeń, która uwzględniałaby nowy taryfikator płacowy?

- Czy skarbnikowi grożą jakieś konsekwencje, jeśli np. rada nie przyjęła nowej uchwały ws. zmiany wynagrodzeń zgodnie z nowym rozporządzeniem i w związku z tym skarbnik wypłacił wynagrodzenie włodarza w dotychczasowej wysokości, nie mieszczącej się w nowym taryfikatorze płacowym (zgodnie z dotychczasową uchwałą)?

Udzieliliśmy następujących odpowiedzi:

Na 202 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego w 114 przypadkach podjęto uchwały dotyczące wynagradzania wójtów, burmistrzów, starostów i marszałka województwa. W 88 przypadkach nie podjęto tego rodzaju uchwał. Analiza prawna przekazanych do oceny nadzorczej uchwał nie dała podstaw do kwestionowania ich pod względem kryterium legalności, co oznacza, iż zostały one podjęte zgodnie z prawem.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podstawy wypłacania wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów w przypadku braku podjęcia przez organy stanowiące nowych uchwał w wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) – organ nadzoru ogólnego (Wojewoda Małopolski) pismem z 24 lipca 2018 r. skierował wystąpienie do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego. W piśmie tym przedstawiono stanowisko organu nadzoru w tej sprawie, wedle którego jeśli dotychczasowe wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów (wynikające z uchwały podjętej na podstawie poprzedniego rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) przekracza wskaźniki poszczególnych elementów wynagrodzenia określonego treścią rozporządzenia z 15 maja 2018 r. – należy przyjąć do wypłaty stawki nie wyższe niż stawki maksymalne wynikające z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów, tj. ww. rozporządzenia z 15 maja 2018 r.

Przedstawiona przez organ nadzoru interpretacja nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

Ewentualne konsekwencje względem pracowników poszczególnych urzędów, w tym m.in. związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, uzależnione będą od wyników przeprowadzonej przez uprawnione podmioty kontroli i stanowić następstwa czynności podjętych przez te organy.
20171220 infor
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj