Informacja na temat nocnych i świątecznych dyżurów stomatologicznych
2018-07-13
W związku z pytaniami dotyczącymi nocnych i świątecznych dyżurów stomatologicznych – przedstawiamy informacje w tej sprawie.

„Za zapewnienie nocnych i świątecznych dyżurów stomatologicznych odpowiada NFZ i stara się organizować konkursy, jednak brakuje chętnych. (...) Czy wojewoda w ramach swoich możliwości podejmuje jakieś działania, by poprawić dostępność do tych świadczeń?”

Roczny plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń z zakresu nocnych i świątecznych dyżurów stomatologicznych, uwzględniający stan dostępności do nich na obszarze województwa sporządza zgodnie z art. 131b Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ biorąc pod uwagę:
− Regionalną Mapę Potrzeb Zdrowotnych opracowywaną aktualnie przez Ministra Zdrowia, na dwa pierwsze okresy ich obowiązywania (tj. od 30.06.2016 do 31.12.2018 i od 1.01.2019 do 31.12.2021), a od 1.01.2022 przez Wojewodę na kolejne pięcioletnie okresy,
− priorytety w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej ustalanych przez Wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Małopolską Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych odpowiednio na okresy obowiązywania Regionalnych map potrzeb zdrowotnych.

Powyższe oznacza, iż Wojewoda w zakresie ustawowych kompetencji uczestniczy przede wszystkim w sposób pośredni w zaspokajaniu przez Oddział Wojewódzki NFZ potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa wskazując obszary niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych oraz priorytety w ich zaspokajaniu mając na uwadze stan zdrowia mieszkańców województwa oraz uzyskanie efektów zdrowotnych najwyższej wartości.

Wojewoda nie ma natomiast bezpośredniego wpływu na skuteczną realizację przez Oddział Wojewódzki NFZ planu zakupu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na decyzje podmiotów leczniczych, w tym publicznych dla których podmiotem tworzącym są organy samorządu terytorialnego, o ewentualnym uczestnictwie w kontraktowaniu świadczeń ujętych w rocznym planie, w tym z zakresu nocnych i świątecznych dyżurów stomatologicznych. Nie jest bowiem organem założycielskim dla żadnego podmiotu leczniczego na terenie województwa małopolskiego.

Wojewoda może jednakże zachęcać podmioty lecznicze do dokonywania inwestycji w obszarach niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych poprzez ich pozytywne opiniowanie w ramach procesu wydawania opinii o celowości inwestycji, co zgodnie z obowiązującymi przepisami ułatwia uzyskanie kontraktu NFZ w postępowaniu konkursowym (art. 148 ww. ustawy) lub środków publicznych na rozwój zakresu udzielanych świadczeń.

Wydawanie przez Wojewodę opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia jest zadaniem relatywnie nowym, realizowanym od czerwca 2016 r. Ze względu na dotychczas obowiązujące przepisy, podmioty lecznicze udzielające lub zamierzające udzielać świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, będą mogły aplikować o wydanie opinii o celowości inwestycji, uwzględniając jej fakultatywny charakter, dopiero po ich nowelizacji, tj. od 13 lipca 2018 r. w oparciu o ustawę z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1128). Zgłaszane dotychczas zainteresowanie podmiotów leczniczych opiniowaniem inwestycji w zakresie leczenia stomatologicznego należy ocenić na poziomie nieznacznym.

Minister Zdrowia sporządził w grudniu 2017 r. Mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób jamy ustnej i stomatologii dla województwa małopolskiego. Wg zawartych w niej danych dotyczących świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) w 2016 r. liczba wizyt ogółem wynosiła 7 650, co stanowiło 6,2% wizyt doraźnych ogółem w kraju. Natomiast wskaźnik liczby świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców wynosił w województwie małopolskim 0,06 i kształtował się na poziomie najniższym w Polsce, w sytuacji, gdy wartość analogicznego wskaźnika dla Polski kształtowała się na poziomie 0,16.
20171220 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj